TOREX BOHEMIA, s.r.o

468 04, CZ

banerImage

Regulations

WINDOW4U | REGULATIONS
PRAVIDLA POSKYTIVÁNÍ SLUŽEB UŽIVATELŮM KONFIGURÁTORU WINDOW4U

§ 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Tato pravidla definují zásady používání konfigurátoru Window4U pro zákazníky a uživatele, včetně podmínek, za kterých společnosti
EKO-OKNA S.A. a TOREX BOHEMIA,s.r.o. poskytují služby uživatelům konfigurátoru Window4U.
2. Technickou podmínkou používání konfigurátoru Window4U je vlastnictví zařízení s přístupem k síti internet, které je vybaveno
internetovým prohlížečem, a také vlastnictví e-mailového účtu.

§ 2. DEFINICE
1. Konfigurátor Window4U – je internetový konfigurátor pro prezentaci, propagaci a reklamu zboží nabízeného operátorem. Přístup
ke konfigurátoru spravovanému operátorem je možný na internetové adrese www.SikovneBydleni.cz. Účet – aktivovaný operátorem
pro uživatele je množinou údajů o uživateli, informací o jeho aktivitě, činnosti a záležitostech, které provádí v rámci konfigurátoru
Window4U.
2. Operátor – společnost EKO-OKNA S.A. se sídlem v: Polsku, v Kornicích, DIČ 6391813241, IČO 277925708. Operátor není
uživatelem konfigurátoru WINDOW4U ve smyslu těchto pravidel. Operátor umožňuje zákazníkovi zvolit si sortiment, který jej zajímá,
a kontaktovat uživatele.
3. Správce osobních údajů – společnost EKO-OKNA S.A. se sídlem v: Polsku, v Kornicích, DIČ 6391813241, IČO 277925708.
4. Uživatel - dealer/prodejce – chápán jako plnoletá fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům, právnická osoba,
organizační jednotka, kterým právní předpisy přiznávají právní subjektivitu, a také ty, které nemají právní subjektivitu, ale které mohou
vlastním jménem nabývat práv a přijímat závazky, které si v režimu, jejž předpokládají tato pravidla, vytvořily vlastní účet. Ve smyslu
tohoto konfigurátoru je prodejcem/dealerem pouze autorizovaný obchodní partner společnosti Eko-Okna S. A.
5. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, které přiznávají právní
způsobilost speciální předpisy, která zadává objednávky v rámci konfigurátoru Window4U. Pro používání konfigurátoru si zákazník
nemusí zakládat účet.
Zákazníkem je také spotřebitel. Za spotřebitele se považuje fyzická osoba, která s podnikatelem provádí právní činnost, jež nesouvisí
přímo s její podnikatelskou nebo profesionální činností, podle čl. 221 Občanského zákoníku Polské republiky.
6. Smlouva – smlouva o poskytování služeb v konfigurátoru Window4U uzavřená mezi uživatelem a operátorem na dobu neurčitou,
v režimu určeném těmito pravidly, jejímž předmětem je poskytování služeb v rozsahu a za podmínek, jež jsou obsahem těchto pravidel.
7. Pravidla - tato pravidla.

§ 3. OBECNÉ PODMÍNKY POUŽITÍ KONFOGURÁTORU WINDOW 4U
1. Používání konfigurátoru Window4U uživateli není zpoplatněno.
2. Za účelem používání konfigurátoru je nutné vyplnit formulář žádosti, který je následně schválen operátorem. Potvrzení
o uděleném přístupu k účtu a získání statusu uživatele bude odesláno na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti. V případě,
že operátor odmítne udělit přístup, bude tato informace také odeslána na e-mailovou adresu subjektu/osoby, která odeslala
formulář žádosti.
3. Operátor není prodejcem nebo stranou transakcí, které provádějí uživatelé. Operátor v konfigurátoru Window4U informuje
o výrobcích a umožňuje uživateli kontaktovat zákazníka za účelem uzavření smlouvy o prodeji.
4. Zákazník, který používá konfigurátor je požádán o zadání poštovního směrovacího čísla, na jehož základě je přesměrován
str. 1 k nejbližšímu zákazníkovi – uživateli v okolí. Následně, po zvolení zboží, které jej zajímá, vyplňuje formulář žádosti, na jehož
základě konfigurátor předá uživateli žádost daného zákazníka. Následně uživatel kontaktuje zákazníka, aby si vzájemně
dohodli detaily a dokončili prodej.
5. Informace, které se nacházejí na stránkách konfigurátoru www.SikovnéBydlení.cz (https://sikovne-bydleni.window4u.cz), nejsou nabídkou ve smyslu Občanského zákoníku České Republiky a Polské republiky, jsou pouze pozvánkou/výzvou k uzavření smlouvy (v souladu s čl. 71 Občanského zákoníku Polské republiky).
6. Operátor si vyhrazuje právo na změnu cen zboží, které je v nabídce, zařazování nového zboží do nabídky, pořádání a odvolávání propagačních kampaní na stránce konfigurátoru a také k provádění změn v těchto kampaních.
7. Operátor není zodpovědný za neprovedení nebo vadné provedení závazku uživatelem.
8. Autorská a vlastnická práva na součásti konfigurátoru Window4U (logotypy jeho internetových stránek, jejich obsah a kompozice) a také práva průmyslového vlastnictví, včetně práva k obchodním známkám umístěných na internetových stránkách, patří operátorovi nebo třetím stranám, přičemž operátor má právo je používat k informačním účelům v konfigurátoru Windiow4U.
9. Operátor bude provádět nutné technické odstávky pokud možno v nočních hodinách.
10. Automatizovaný přístup do konfigurátoru Window4U a k jeho obsahu je bez výslovného souhlasu operátora zakázán. Souhlas musí být udělen v písemné podobě. Zejména je zakázáno používat boty, indexující roboty a jiné automatizované nástroje, které umožňují používání internetových stránek bez zásahu uživatele.
11. Uživatel není oprávněn kopírovat, šířit, reprodukovat nebo měnit jakýkoliv obsah, včetně dat, která jsou umístěna v konfigurátoru Window4U.
12. Uživatel se zavazuje neumisťovat jakýkoliv obsah, jehož zveřejnění může být považováno za porušení dobrých mravů.
13. Operátor se neúčastní navazování kontaktu mezi zákazníkem a uživatelem konfigurátoru.
14. Operátor se neúčastní ani nezprostředkovává prodej zboží nabízeného uživatelem.
15. Operátor není zodpovědný za reálné dohody mezi zákazníkem a uživatelem konfigurátoru.

§ 4. REGISTRACE, UZAVŘENÍ SMLOUVY, PŘIHLÁŠENÍ
1. Registrace v konfigurátoru Window4U následuje po předchozím souhlasu s těmito pravidly a vyplnění údajů uživatele do formuláře,
zejména takových, jako jsou firemní údaje, DIČ, jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a také heslo. Zadané údaje musí
odpovídat skutečnému stavu, tedy musí být pravdivé, aktuální a úplné.
2. Po vyplnění registračního formuláře obdrží uživatel na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci, e-mailovou zprávu s potvrzením
registrace a také jinými zákonnými požadavky, na kterou musí uživatel kliknout za účelem dokončení procesu registrace.
3. Uzavření smlouvy o poskytování služeb podle podmínek určených pravidly mezi uživatelem a operátorem je uskutečněno v okamžiku
ukončení registračního procesu, a to způsobem popsaným v bodě č. 2.
4. V rámci uzavření smlouvy, o které je řeč v bodě č. 4, operátor vytvoří a zpřístupní uživateli účet na Window4U, který umožňuje
používání konfigurátoru v souladu s těmito pravidly.
5. Používání cizích účtů a zpřístupňování účtů třetím osobám je zakázáno.

§ 5. OSOBNÍ ÚDAJE; OCHRANA SOUKROMÍ
1. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, zejména v souladu se zákonem ze dne 10. května 2018
Sb. zák. Polské republiky pol. 1000 o ochraně osobních údajů, Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, které je dále
str. 2
nazýváno GDPR. Osobní údaje uživatelů jsou zpracovávány za tím účelem, aby mohl operátor poskytovat těmto uživatelům služby,
jež jsou uvedeny v těchto pravidlech.
2. Operátor používá dostupné technické a organizační prostředky, které umožňují ochranu zpracovávaných osobních údajů, včetně
programového zabezpečení (mezi jinými šifrovací systémy). Operátor zabezpečuje osobní údaje proti jejich zpřístupnění nepovolaným
osobám, proti jiným případům jejich zveřejnění a také proti jejich zničení nebo neoprávněné změně uvedených osobních údajů, stejně
jako proti jejich zpracování za porušení platných právních předpisů.
3. Operátor zajišťuje uživatelům výkon pravomocí, které vyplývají ze zákona o ochraně osobních údajů, včetně práva na přístup
k obsahu svých osobních údajů a jejich opravu a také práva na kontrolu zpracování svých osobních údajů podle pravidel popsaných
v zákoně. V rámci výkonu práva na kontrolu zpracování svých osobních údajů mají uživatelé zejména právo podávat - v případech
určených v zákoně o ochraně osobních údajů - písemné, odůvodněné žádosti o pozastavení zpracování osobních údajů z důvodu zvláštní
situace a také právo podávat námitku vůči zpracování svých osobních údajů. Uživatelé také mají právo na opravu, odstranění, omezení
a přenesení svých osobních údajů.
4. Operátor nepoužívá pro účely, které souvisí se správou serverů, přímo IP adresy počítačů uživatelů. K internetové stránce Window4U
je přiřazen účet Google Analytics, ale shromažďování statistických údajů provádí společnost Google, operátor má přístup pouze
ke zpracované verzi těchto údajů.
5. Osobní údaje zákazníků v podobě: jména, příjmení, telefonního čísla a e-mailové adresy jsou předávány uživateli, který se stává
samostatným správcem osobních údajů zákazníka. Osobní údaje zákazníka jsou uživateli předávány pouze v rámci konfigurátoru.
Operátor nebude zpracovávat osobní údaje zákazníka za jiným, než výše uvedeným účelem.
6. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale nutné k navázání kontaktu s uživatelem a dále k uzavření smlouvy o prodeji. Neuvedení
údajů určených ve formuláři podstatně zkomplikuje nebo dokonce znemožní navázání kontaktu uživatelem.
7. Podání žádosti na odstranění osobních údajů, podání námitky nebo výkon jiných práv, která vyplývají z GDPR nemá vliv
na zákonnost zpracování osobních údajů, které bylo provedeno před podáním žádosti.
8. Pro podání žádosti určené v GDPR se nutné kontaktovat operátora na e-mailové adrese: iod@ekookna.pl
9. Po odstranění účtu uživatele v souladu s par. 7, jsou jeho osobní údaje zcela odstraněny z databáze. Zachována zůstává pouze historie
samotných odeslaných objednávek (pouze k náhledu pro operátora). Přístup k těmto údajům bude zpracováván po dobu, která je nutné
pro obranu před případnými nároky.
10. Poskytnutí osobních údajů uživatelem je nutné, s ohledem na proces ověřování autorizovaných firemních prodejen operátora.
Zpracování osobních údajů uživatele je nutné pro vytvoření účtu v konfigurátoru a k získání statusu uživatele.
11. V případě předání osobních údajů konfigurátorem se správcem osobních údajů stává uživatel a na něm spočívají povinnosti, které
vyplývají z GDPR.

§ 6. REKLAMACE
1. Reklamaci je nutné nahlásit přímo uživateli konfigurátoru. Reklamační hlášení musí obsahovat popis události, která je důvodem reklamace.
2. Údaje uživatele, který se účastní prodeje zboží, jsou dostupné přímo v konfigurátoru WINDOW4U.
2. Reklamace budou posouzeny uživatelem v termínu 14 dnů ode dne, kdy obdrží správně ohlášenou a kompletní reklamaci.
3. Operátor není subjektem, který by byl oprávněn přijímat a předávat uživateli reklamační hlášení.
4. Operátor není zodpovědný za chybné nebo omylem předané reklamační hlášení neoprávněnému uživateli.

§ 7. UKONČENÍ SMLOUVY V ROZSAHU POUŽÍVÁNÍ KONFIGURÁTORU WINDOW4U
str. 3
1. Předmětná smlouva na poskytování služeb operátorem je uzavřena na dobu neurčitou s možností jejího ukončení uživatelem
s okamžitou platností.
2. Operátor má právo ukončit výše uvedenou smlouvu v případě hrubého porušení právních předpisů nebo ustanovení těchto pravidel
uživatelem, respektive od smlouvy odstoupit se 7denní výpovědní lhůtou.
3. Prohlášení o ukončení smlouvy může uživatel podat písemně na adresu operátora nebo elektronickou poštou na adresu
poczta@ekookna.pl
4. Po ukončení výše uvedené smlouvy bude uživateli zablokován přístup do konfigurátoru a jeho účet bude odstraněn.

§ 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Operátor si vyhrazuje právo na změny těchto pravidel.
2. Změny pravidel jsou účinné v termínu určeném operátorem, ne však kratším než 7 dnů, ode dne ohlášení těchto změn a také ode dne
zaslání adekvátního oznámení uživatelům.
3. V případě, že uživatel nesouhlasí s novými pravidly, je oprávněn ukončit smlouvu, a další používání konfigurátoru tedy nadále není
možné v souladu s bodem č. 7 podbod č. 1.
4. Ve všech záležitostech, které neupravují tato pravidla, platí předpisy Občanského zákoníku Polské republiky, zákona o ochraně
osobních údajů a ostatních zákonů polského právního řádu.
5. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny soudem místně příslušným pro sídlo operátora.
Tato pravidla jsou účinná ode dne 30.10.2019.

§ 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, ZMĚNY PRAVIDEL
1. V případě změny obsahu těchto pravidel jsou zákazník a uživatel povinni se seznámit s jejich změněným obsahem. Podmínkou
používání konfigurátoru je souhlas s těmito pravidly.

V Jablonci nad Nisou 1.5.2022

Our website uses Internet tags such as files for example cookies to collect and process personal data in order to personalize content and advertisements and analyze movement on websites, apps and on the Internet. Cookies are IT data saved in files and stored on your terminal device (that is: your computer, tablet, smartphone etc.), which the browser sends to the server at each visit on a website from that device.

Our website uses Google Analytics, Google Tag Manager and Google Ads tools developed by company Google LLC. By clicking I accept you accept the notes of our Privacy policy. Make yourself familiar with it by clicking the link.